Wstęp Wydawcy

W 1667 roku Gdańsk otrzymał od Reinholda Curickego wielki dar: Opis historii miasta Gdańska. Było to największe, bogato ilustrowane opracowanie historii Gdańska, wydane w czasach złotego wieku miasta, u szczytu jego rozkwitu i potęgi. Z kolei w 1751 roku świat otrzymał pierwszy tom Wielkiej encyklopedii francuskiej, dzieła ponadepokowego, które nie tylko zapoczątkowało przełom światopoglądowy, ale przede wszystkim dało nowoczesne narzędzia do rozwoju wiedzy naukowej i do ugruntowania jej niezbywalnej roli w rozumieniu i opisywaniu świata. Te dwa doniosłe wydarzenia wyznaczały zasadnicze ramy aspiracji, jakie przyświecały całokształtowi prac nad Encyklopedią Gdańska.

W wersji drukowanej encyklopedia ukazała się 24 listopada 2012 roku. Prace nad nią prowadziła Fundacja Gdańska, która w 2009 roku nabyła prawa od Oficyny Pomorskiej. Do podjęcia tego wysiłku zachęcił nas prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Bez jego pomocy i bez wsparcia hojnych sponsorów nie udałoby się przygotować i opublikować tak obszernego wydawnictwa. Uzyskaliśmy również nieocenioną pomoc wielu osób i instytucji: muzeów, archiwów, które umożliwiły dostęp do rzadkich gedaników i ich reprodukcję. Jeszcze raz składam wyrazy najwyższego uznania i podziwu dla encyklopedystów gdańskich za ich pracę i wiarę, że gdańszczanom uda się wydać pierwszą encyklopedię w historii ich miasta. Dziękuję całemu liczącemu ponad dwieście osób gronu encyklopedystów: autorów haseł, recenzentów i konsultantów, grafików i korektorów, których żmudna praca zaowocowała publikacją Encyklopedii Gdańska.

Pracami nad tym wydawnictwem kierował zespół w składzie: redaktor naukowy prof. dr hab. Błażej Śliwiński, dr Mirosław Gliński, będący stałym konsultantem naukowym projektu, redaktor prowadzący i pomysłodawca Encyklopedii Gdańska Jarosław Mykowski, dyrektor artystyczny odpowiedzialny za opracowanie graficzne i wybór ikonografii prof. Janusz Górski, kierująca zespołem korektorskim Małgorzata Ogonowska oraz wydawca Cezary Windorbski.

Wieloletnia praca zespołu tworzącego to ambitne wydawnictwo limitowana była objętością encyklopedii. Względy ekonomiczne nie pozwalały przekroczyć liczby 1176 stron. To ograniczenie dodatkowo wyostrzało od początku naszych prac zasadniczy dylemat: co przy ograniczonej objętości wybierać – historię, z natury swej bezpieczniejszą, czy współczesność, która budzi zawsze więcej kontrowersji? Wyzwaniem była też jak najlepiej pojmowana lokalność, pokazująca historię, wzloty i upadki oraz różne odcienie losu naszego miasta.

Nasi wielcy francuscy poprzednicy przypominali nam, że encyklopedia jest manifestem prymatu wiedzy i metody naukowej, która służy zrozumieniu i opisaniu otaczającej nas rzeczywistości nie tylko w jej historycznym ujęciu, ale przede wszystkim w jej współczesnym wymiarze. Pragnęliśmy zatem ukazać współczesny gdański mikrokosmos w całym bogactwie i we wszystkich jego wymiarach. To zadanie okazało się nie do wykonania, a przynajmniej nie w pełni. Dlatego chcemy, by Encyklopedia Gdańska stała się zaczątkiem naszego wspólnego, znacznie większego dzieła: Wielkiej Encyklopedii Gdańska, i mamy świadomość, że w istocie jest to praca obliczona na pokolenia.

Bez wiedzy, pasji i miłości do naszego miasta nie powstanie Wielka Encyklopedia Gdańska, która z czasem może się stać oczekiwanym manifestem potęgi umysłu i ducha współczesnych gdańszczan. Toteż uruchamiając dla Was, gdańszczanie i sympatycy Gdańska, portal internetowy, zachęcamy do tworzenia nowych haseł, uzupełniania i korygowania już zamieszczonych. Gdańscy encyklopedyści zapraszają do swojego grona i czekają na wszystkich, którzy akceptują i szanują zasady tworzenia encyklopedii.

Wspólnie twórzmy GEDANOPEDIĘ – Wielką Encyklopedię Gdańska.

Wydawca Encyklopedii Gdańska
Prezes Zarządu Fundacji Gdańskiej
Cezary Windorbski