I. Regulamin zgłaszania i przyjmowania haseł

 1. Zgłoszenie hasła poprzez stronę internetową Gedanopedii odbywa się po rejestracji użytkownika i jego zalogowaniu. Możliwe jest też wysłanie hasła na adres gedanopedia@encyklopediagdanska.pl.
 2. Rejestracja użytkownika i/lub przesłanie do redakcji Gedanopedii artykułu hasłowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na założenia regulaminu oraz przyszłe podpisanie umowy, której wzór znajduje się poniżej.
 3. Warunkiem przyjęcia hasła do Gedanopedii jest spełnianie kryteriów określonych przez redakcję. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ► Kryteria przyjmowania haseł do Gedanopedii
 4. W ciągu miesiąca autor hasła zostanie poinformowany, czy hasło zostało wstępnie przyjęte do opracowania redakcyjnego, czy odrzucone.
 5. Przed umieszczeniem w Gedanopedii artykuł hasłowy przechodzi procedurę redakcji naukowej, merytorycznej i językowej (schemat obiegu materiałów znajduje się w zakładce ► Kryteria przyjmowania haseł do Gedanopedii
 6. Na każdym etapie postępowania redakcyjnego wydawca Gedanopedii zastrzega sobie prawo rezygnacji z dalszych prac nad hasłem (na przykład w wypadku przedłużającego się braku odpowiedzi ze strony autora, niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska etc.).
 7. O ostatecznym umieszczeniu hasła w Gedanopedii decyduje redakcja naukowa, redakcja merytoryczno-językowa i Komitet Wiedzy Gedanopedii.
 8. Przed umieszczeniem hasła w Gedanopedii hasło jest przekazywane autorowi do autoryzacji.
 9. O kolejności publikowania w Gedanopedii nowych haseł decyduje moment ostatecznego ukończenia prac nad danym hasłem. Dlatego hasła niewymagające licznych poprawek, choć zostały nadesłane później, mogą zostać opublikowane przed tymi, które wpłynęły wcześniej, jednak przedłużył się proces ich redagowania. W sporadycznych wypadkach, przy jednogłośnej opinii członków Komitetu Wiedzy Gedanopedii, dane hasło ze względu na swoją wagę i aktualność może uzyskać priorytet w kolejności zarówno redagowania, jak i zamieszczenia w internetowej encyklopedii Gdańska. Zasady powyższe stosuje się także wówczas, gdy napływ nowych haseł przekroczy aktualne możliwości finansowe wydawcy Gedanopedii w danym okresie budżetowym i zajdzie konieczność wprowadzenia czasowego limitu prac redakcyjnych.
 10. Po ostatecznym przyjęciu hasła do publikacji nastąpi podpisanie umowy z autorem.
 11. Umieszczenie hasła w Gedanopedii jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na dokonywanie w nim zmian wynikających z konieczności poprawiania ujawnionych błędów, a także na uzupełnianie treści hasła przez innych użytkowników Gedanopedii (przy zachowaniu procedury opisanej w regulaminie).

II. Regulamin zgłaszania i przyjmowania innych materiałów, na przykład ikonograficznych, filmowych i dźwiękowych; materiałów źródłowych, dokumentów

 1. Zgłoszenie materiałów odbywa się poprzez stronę internetową Gedanopedii po rejestracji użytkownika i jego zalogowaniu. Możliwe jest też wysłanie ich na adres gedanopedia@encyklopediagdanska.pl. Materiały dużej objętości można przekazywać za pośrednictwem ftp-a, do którego dostęp zostanie przyznany po wstępnej ocenie materiałów.
 2. Rejestracja użytkownika i/lub przesłanie do redakcji Gedanopedii materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na założenia regulaminu oraz przyszłe podpisanie umowy, której wzór znajduje się poniżej.
 3. Przekazanie materiałów ikonograficznych i audiowizualnych nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Przekazując te materiały, należy podać ich źródło i/lub właściciela praw.
 4. O ostatecznym wykorzystaniu materiałów w Gedanopedii decyduje redakcja naukowa, redakcja odpowiedzialna za sprawy ilustracyjne i Komitet Wiedzy Gedanopedii.
 5. Po przyjęciu materiałów nastąpi podpisanie umowy z właścicielem praw do nich. Warunki nabycia autorskich praw majątkowych lub licencji będą ustalane indywidualnie. Możliwe jest też udzielenie licencji nieodpłatnej, jeśli zainteresowana osoba lub instytucja w ten szczególny sposób chciałaby się przyczynić do rozwoju Gedanopedii.

III. Regulamin zgłaszania i przyjmowania poprawek

 1. Każdy użytkownik może zgłosić poprawkę i/lub uzupełnienie do hasła zamieszczonego w Gedanopedii. Uwagi można wysyłać za pomocą formularza „Zgłoś poprawki lub uzupełnienia do tego hasła”, zredagować bezpośrednio w oknie edycji hasła lub przesłać na adres gedanopedia@encyklopediagdanska.pl.
 2. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane przez redakcję.
 3. O ostatecznym umieszczeniu poprawki w Gedanopedii decyduje redakcja i komitet naukowy.
 4. Zgłoszenie poprawki nie czyni zgłaszającego współautorem hasła.
 5. Zgłoszenie uzupełnienia może w niektórych wypadkach skutkować dopisaniem zgłaszającego jako współautora hasła. Redakcja zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji na podstawie objętości i wartości merytorycznej danego uzupełnienia.

 

Pobierz dokumenty