Skróty i skrótowce

Skróty

 • A

  abp – arcybiskup
  adm. – administracyjny
  akad. – akademia, akademicki
  al. – aleja
  amer. – amerykański
  ang. – angielski
  anonim. – anonimowy
  arch. – archiwalny
  archeol. – archeologiczny
  archit. – architektoniczny
  art. – artykuł
  artyst. – artystyczny
  astr. – astronomiczny
  atmosf. – atmosferyczny
  augsbur. – augsburski
  austr. – austriacki

 • B

  bałt. – bałtycki
  barok. – barokowy
  bibl. – biblioteka
  bibliogr. – bibliograficzny
  biochem. – biochemiczny
  biograf. – biograficzny
  biol. – biologiczny
  bł. – błogosławiony
  bp – biskup
  brandenb. – brandenburski
  bryt. – brytyjski

 • C

  centr. – centralny
  chem. – chemiczny
  chrześc. – chrześcijański
  cment. – cmentarz
  cz. – część
  czes. – czeski
  czł. – członek

 • D

  dł. – długość
  doc. – docent
  dr h.c. – doktor honoris causa
  ds. – do spraw
  duń. – duński
  dyr. – dyrektor
  dyw. – dywizja

 • E

  egz. – egzemplarz
  ekon. – ekonomiczny
  ew. – ewentualnie
  ewang. – ewangelicki

 • F

  farm. – farmaceutyczny
  filol. – filologiczny
  filoz. – filozoficzny
  finans. – finansowy
  fiz. – fizyczny
  fizjol. – fizjologiczny
  flam. – flamandzki
  fr. – francuski

 • G

  gat. – gatunek
  Gd. – Gdańsk
  gd. – gdański
  gen. – generał
  geogr. – geograficzny
  gim. – gimnazjum
  gł. – główny, głównie
  głęb. – głębokość
  gosp. – gospodarczy
  got. – gotycki
  gr. – grecki

 • H

  handl. – handlowy
  hebr. – hebrajski
  hist. – historyczny
  hiszp. – hiszpański
  hitl. – hitlerowski
  hm. – harcmistrz
  hol. – holenderski
  humanist. – humanistyczny
  hydrotech. – hydrotechniczny

 • I

  Inst. – Instytut
  inż. – inżynier

 • J

  jęz. – język
  jr – junior
  jw. – jak wyżej
  k. – koło

 • K

  kadm. – kontradmirał
  kanaliz. – kanalizacyjny
  kard. – kardynał
  kier. – kierownik
  klas. – klasyczny
  klasycyst. – klasycystyczny
  klaszt. – klasztorny
  kmdr – komandor
  kmdt – komendant
  komun. – komunalny
  komunik. – komunikacyjny
  komunist. – komunistyczny
  konst. – konstytucyjny
  kośc. – kościół
  kpt. – kapitan
  Kr. – Kraków
  krzyż. – krzyżacki
  ks. – ksiądz
  kult. – kulturalny

 • L

  lit. – literacki
  litew. – litewski
  lud. – ludowy
  luter. – luterański
  Lw. – Lwów

 • Ł

  łac. – łaciński

 • M

  M. – Morze
  maks. – maksymalny
  mat. – matematyczny
  m.b. – metr bieżący
  mech. – mechaniczny
  med. – medyczny
  milit. – militarny
  m.in. – między innymi
  min. – minimalny
  minist. – ministerstwo
  mitol. – mitologiczny
  mjr – major
  mł. – młody, młodszy
  modern. – modernistyczny
  muz. – muzyczny
  muzułm. – muzułmański

 • N

  n. – nad
  nacz. – naczelny
  nar. – narodowy
  nast. – następny, następnie
  nauk. – naukowy
  niderl. – niderlandzki
  niem. – niemiecki
  nw. – niżej wymieniony

 • O

  ob. – obecnie, obecny
  obj. – objętość
  oddz. – oddział
  ogólnopol. ogólnopolski
  o. – ojciec
  oo. – ojcowie
  okręg. – okręgowy
  oprac. – opracowany
  os. – osiedle
  oświat. – oświatowy

 • P

  państw. – państwowy
  paraf. – parafialny
  paramilit. – paramilitarny
  pedag. – pedagogiczny
  phm. – podharcmistrz
  plast. – plastyczny
  plot. – przeciwlotniczy
  płd. – południe, południowy
  płk – pułkownik
  p.n. – pod nazwą
  płn. – północ, północny
  p.o. – pełniący obowiązki
  pocz. – początek, początkowo
  poewang. – poewangelicki
  poj. – pojemność
  pol. – polski
  polit. – polityczny
  politech. – politechnika
  politechn. – politechniczny
  polonist. – polonistyczny
  poł. – połowa
  pomor. – pomorski
  por. – porucznik
  pow. – powiat
  pow. – powierzchnia
  późn. – późniejszy
  późnobarok. – późnobarokowy
  ppłk – podpułkownik
  ppor. – podporucznik
  ppoż. – przeciwpożarowy
  proj. – projekt
  prem. – premiera
  prof. – profesor
  protest. – protestancki
  prus. – pruski
  pryw. – prywatny
  przedsięb. – przedsiębiorstwo
  przeł. – przełom
  przem. – przemysłowy
  przew. – przewodniczący
  przyr. – przyrodniczy
  pseud. – pseudonim
  publicyst. – publicystyczny
  pw. – pod wezwaniem

 • R

  radz. – radziecki
  red. – redaktor
  rel. – religijny
  renes. – renesansowy
  reż. – reżyseria, reżyser
  rkps. – rękopis
  ros. – rosyjski
  rum. – rumuński
  ryc. – rycina
  rz. – rzeka
  rzem. – rzemieślniczy
  rzeźb. – rzeźbiarski
  rzym. – rzymski
  rzym.-kat. – rzymskokatolicki

 • S

  scen. – scenariusz
  scenogr. – scenografia
  sekr. – sekretarz
  sen. – senior
  słow. – słowacki
  socjalist. – socjalistyczny
  socjaldemokr. – socjaldemokratyczny
  socjol. – socjologiczny
  sp. – spółka
  sp. akc. – spółka akcyjna
  sp. j. – spółka jawna
  sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  społ. – społeczny
  sport. – sportowy
  spoż. – spożywczy
  st. – stary, starszy
  staroż. – starożytny
  stoczn. – stoczniowy
  stow. – stowarzyszenie
  szer. – szerokość
  szw. – szwedzki
  szwajc. – szwajcarski

 • Ś

  śrdw. – średniowieczny
  św. – święty

 • T

  teatr. – teatralny
  tech. – techniczny
  temp. – temperatura
  teol. – teologiczny
  teoret. – teoretyczny
  t.r. – tegoż roku
  turyst. – turystyczny

 • U

  ukr. – ukraiński
  uniw. – uniwersytet
  ur. – urodzony

 • W

  warsz. – warszawski
  węg. – węgierski
  wiceprzew. – wiceprzewodniczący
  wielkopol. – wielkopolski
  wł. – włoski
  wł. pr. – własność prywatna
  właśc. – właściwie
  wodoc. – wodociągowy
  wodoc.-kanaliz. – wodociągowo-kanalizacyjny
  woj. – województwo
  wojew. – wojewódzki
  wojsk. – wojskowy
  Wr. – Wrocław
  wsch. – wschód, wschodni
  współzał. – współzałożyciel
  w. świat. – wojna światowa
  ww. – wyżej wymieniony
  wych. – wychowawczy
  wyd. – wydanie
  wydz. – wydział
  wys. – wysokość

 • Z

  zach. – zachodni
  zak. krzyż. – zakon krzyżacki
  zał. – założony, założyciel
  zast. – zastępca
  z d. – z domu
  zm. – zmarły
  zob. – zobacz
  zw. – zwany; zwyczajny (prof.)
  zwł. – zwłaszcza

 • Ż

  żegl. – żeglarski
  żyd. – żydowski

Skrótowce

 • A

  ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
  AK – Armia Krajowa
  AL – Armia Ludowa
  ALG – Akademia Lekarska w Gdańsku
  AM – Akademia Medyczna
  AMG – Akademia Medyczna w Gdańsku
  AMuz – Akademia Muzyczna
  ASP – Akademia Sztuk Pięknych
  ATK – Akademia Teologii Katolickiej
  AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
  AWS – Akcja Wyborcza Solidarność
  AZS – Akademicki Związek Sportowy

 • B

  BWA – Biuro Wystaw Artystycznych

 • D

  DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy

 • E

  EBZ – Eugeniusz Brzeziński

 • G

  GL – Gwardia Ludowa

 • I

  IBL – Instytut Badań Literackich
  IO – Igrzyska Olimpijskie
  IPN – Instytut Pamięci Narodowej

 • J

  JBG – Joanna Ginter

 • K

  KBN – Komitet Badań Naukowych
  KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  KC – Komitet Centralny
  KLD – Kongres Liberalno-Demokratyczny
  KP – Komitet Powiatowy
  KPP – Komunistyczna Partia Polski
  KS – Klub Sportowy
  KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
  KOR – Komitet Obrony Robotników
  KM – Komitet Miejski
  KW – Komitet Wojewódzki

 • L

  LN – Liga Narodów
  LO – Liceum Ogólnokształcące
  LOK – Liga Obrony Kraju

 • M

  ME – Mistrzostwa Europy
  MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
  MN – Muzeum Narodowe
  MO – Milicja Obywatelska
  MPR – Maria Perzyńska
  MRN – Miejska Rada Narodowa
  MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  MŚ – Mistrzostwa Świata
  MTJ – Mateusz Jasik
  MW – Marynarka Wojenna

 • N

  NBP – Narodowy Bank Polski
  NIK – Najwyższa Izba Kontroli
  NMP – Najświętszej Marii Panny
  NOT – Naczelna Organizacja Techniczna
  NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
  NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
  NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów

 • O

  OOP – Order Odrodzenia Polski
  OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 • P

  PAN – Polska Akademia Nauk
  PAU – Polska Akademia Umiejętności
  PCK – Polski Czerwony Krzyż
  PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
  PiS – Prawo i Sprawiedliwość
  PKO – Polski Komitet Olimpijski
  PKP – Polskie Koleje Państwowe
  PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa
  PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
  PLO – Polskie Linie Oceaniczne
  PO – Platforma Obywatelska
  POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
  PR – Polskie Radio
  PPR – Polska Partia Robotnicza
  PPS – Polska Partia Socjalistyczna
  PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
  PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
  PSW – Państwowa Szkoła Wyższa
  PWSFTViT – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
  PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna
  PWSSP – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
  PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
  PWSTiF – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa
  PZH – Państwowy Zakład Higieny
  PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
  PZKS – Polski Związek Katolicko-Społeczny
  PZLA – Polski Związek Lekkiej Atletyki
  PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  PŻM – Polska Żegluga Morska

 • R

  RFN – Republika Federalna Niemiec
  RN – Rada Narodowa
  ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
  RP – Rzeczpospolita Polska
  RSW – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza

 • S

  SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich
  SB – Służba Bezpieczeństwa
  SD – Stronnictwo Demokratyczne
  SdRP – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
  SGH – Szkoła Głowna Handlowa
  SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki
  SKL – Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe
  SL – Stronnictwo Ludowe
  SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
  SP – Szkoła Podstawowa
  SP – Stronnictwo Pracy
  SPD – Socjalistyczna Partia Niemiec
  SSP – Szkoła Sztuk Pięknych

 • T

  THD – Technische Hochschule Danzig

 • U

  UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  UB – Urząd Bezpieczeństwa
  UChs – Unia Chrześcijańsko-Społeczna
  UD – Unia Demokratyczna
  UE – Unia Europejska
  UJ – Uniwersytet Jagielloński
  UŁ – Uniwersytet Łódzki
  UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  UOP – Urząd Ochrony Państwa
  UW – Uniwersytet Warszawski

 • W

  WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków
  WMG – Wolne Miasto Gdańsk
  WP – Wojsko Polskie
  WSM – Wyższa Szkoła Morska
  WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
  WSL – Wojciech Samól
  WSWF – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego

 • Z

  ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
  ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
  ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
  ZKP – Związek Kompozytorów Polskich
  ZLP – Związek Literatów Polskich
  ZMP – Związek Młodzieży Polskiej
  ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej
  ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków
  ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich
  ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ZWM – Związek Walki Młodych
  ZWZ – Związek Walki Zbrojnej
  ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych