Kryteria decydujące o przyjęciu hasła do opracowania:

 1. Hasło zgłoszone do Gedanopedii powinno mieć bezpośredni związek tematyczny z Gdańskiem.
 2. Hasło nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 3. Hasło musi charakteryzować się obiektywnym ujęciem tematu i odpowiadać regułom tworzenia wiedzy.
 4. Zawarte w haśle informacje muszą być sprawdzone i potwierdzone w wiarygodnym źródle. Weryfikowalność danych zawartych w haśle jest jedną z najważniejszych jego cech. Hasło przesłane do redakcji Gedanopedii powinno zawierać informację bibliograficzną.
 5. Hasło w swej zasadniczej części powinno być zbudowane według określonego schematu i zawierać pewien zasób danych. Szczegóły zależą od rodzaju danego hasła i jego tematu. Więcej wskazówek znajduje się w zakładce ► Struktura Haseł.
 6. Długość hasła powinna być uzależniona od znaczenia jego tematu dla Gdańska. Preferowana minimalna długość hasła to 1000 znaków ze spacjami.
 7. Artykuł hasłowy powinien spełniać podstawowe kryteria poprawności językowej i stylistycznej – w przeciwnym razie nie zostanie przyjęty do opracowania.
 8. W tekście nie należy stosować skrótów, a w wypadku skrótowców przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę.
 9. Podczas formatowania artykułu hasłowego przesyłanego do redakcji w formie pliku tekstowego prosimy przestrzegać następujących wytycznych:
  • format strony: marginesy lewy i górny – 2 cm; prawy i dolny – 4 cm;
  • czcionka: Times New Roman;
  • interlinia: 1,5;
  • kolumna justowana;
  • tytuły: kursywa.
 10. Zalecane minimalne parametry w stosunku do ilustracji, skanów dokumentów itp.:
  • dla ilustracji poziomej: podstawa 21 cm; minimalna rozdzielczość: 300 dpi;
  • dla ilustracji pionowej: podstawa 15 cm; minimalna rozdzielczość: 300 dpi;
  • dla zdjęć legitymacyjnych: podstawa 7,5 cm × wysokość 10,5 cm;
  • dla dokumentów: 1:1 (ewentualnie należy podać wymiary oryginału); minimalna rozdzielczość: 600 dpi.
 11. Przekazując ilustracje i inne materiały, należy podać informację o źródle reprodukcji i/lub właścicielu praw. Ponadto należy dołączyć opis zawierający wszystkie niezbędne dane do zidentyfikowania materiału ilustracyjnego oraz tego, co on przedstawia (w zależności od rodzaju ilustracji będą to na przykład: – autor, tytuł, daty, miejsce przechowywania; – pełna nazwa obiektu/wydarzenia, lokalizacja, czas, przedstawione osoby; – źródło ilustracji, miejsce przechowywania, właściciel praw).

 

Obieg materiałów

Zgłoszone do Gedanopedii nowe hasło kierowane jest przez redakcję merytoryczno-językową do redaktora naukowego. Decyduje on wstępnie o zakwalifikowaniu hasła do dalszych prac bądź o jego odrzuceniu, na tym etapie biorąc pod uwagę jedynie zasadność tematyczną hasła, czyli jego związek z szeroko pojętą tematyką gdańską. O swoich decyzjach redaktor naukowy informuje członków Komitetu Wiedzy Gedanopedii, mających prawo zgłosić zdanie odmienne. Po tym etapie redaktor naukowy nadaje przyjętemu hasłu wyjściowy kształt zgodny z zasadami obowiązującymi w Gedanopedii, prowadząc w razie konieczności osobiście bądź za pośrednictwem redakcji merytoryczno-językowej korespondencję z autorem. Hasło wyjściowe uznane przez redaktora naukowego za zgodne z przyjętymi kryteriami zostaje skierowane do prac w redakcji merytoryczno-językowej. Następnie ta przekazuje hasło do autoryzacji oraz do oceny członkom Komitetu Wiedzy. W wypadku zgłoszenia przez członków Komitetu Wiedzy istotnych uwag merytorycznych redaktor naukowy ponownie prowadzi korespondencję z autorem hasła w celu uzgodnienia ostatecznej wersji hasła.

Poniżej przedstawiamy skrócony schemat opisanej tu procedury.